Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady korzystania z zasobów serwisu UczymyJak (zarówno płatnych jak i bezpłatnych), prowadzonego przez spółkę Didwear Sp. z o.o. ul. M.C. Skłodowskiej 3/27, 20-029 Lublin, KRS 0000598679, REGON 363647654, NIP 7123306728.

Warunkiem korzystania z Usługi przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja wszystkich jego postanowień. Z chwilą akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia prawnie wiążącej umowy pomiędzy Użytkownikiem, a UJ. Zastrzegamy prawo odmowy zawarcia umowy z Klientem z dowolnego powodu, w szczególności w przypadkach, gdy Użytkownikowi w przeszłości usunięto Konto z powodu naruszania zasad Regulaminu.

Jeżeli Użytkownik nie akceptuje któregokolwiek z postanowień Regulaminu, nie może korzystać z Usługi.

Definicje

Operator – spółka Didwear Sp. z o.o.  będąca właścicielem Serwisu.

Serwis – strona internetowa jak-zrobic-strone.pl oferująca kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz.

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do Usługi w Serwisie odpłatnie bądź bezpłatnie. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie w celu korzystania z Serwisu zobowiązane są otrzymać pisemną zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych i przedstawić ją na wezwanie spółki (właściciela Serwisu).

Usługa, Dostęp do usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu obejmująca dostęp do treści płatnych lub bezpłatnych Serwisu, np. streaming wideo, artykuły, prezentacje, a także (tylko dla przedsiębiorców) usługi doradcze, usługi wsparcia przy projektowania stron internetowych, świadczenie usług hostingowych i innych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Dostęp do Usługi jest możliwy tylko dla Użytkowników korzystających z Serwisu na terytorium Polski, co jest rozumiane jako dostęp dla Użytkowników identyfikowanych polskim IP.

O uzyskaniu Dostępu do Usługi (uzyskanie licencji) Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany wraz z informacją o dokonanej transakcji poprzez pocztę elektroniczną, na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.

Płatności za Dostęp do usługi płatnej można dokonać dostępnymi w Serwisie metodami np. płatność PalPal, lub za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych tPay.com.

Dostęp do płatnej Usługi kończy się w momencie upływu czasu trwania uzyskanej licencji na korzystanie z danego Produktu. Okres trwania danej licencji uzależniony jest od produktu a opis z tym związany znajduje się na karcie opisu każdego produktu indywidualnie.

Dostęp do Usługi, która nie podlega opłatom uzyskiwany jest przez Użytkownika poprzez otwarcie odpowiedniej (bezpłatnej) strony Serwisu.

Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie objęty ceną wskazaną przy jego prezentacji. Produkt może być także dostępny bezpłatnie, co zostanie odpowiednio wskazane przy jego prezentacji w Serwisie. Dostępność danego Produktu może być limitowana czasowo jak i ilościowo.

Zasady korzystania z usługi

Z chwilą założenia Konta i akceptacji Regulaminu, Użytkownik:

Zobowiązuje się postępować zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Polityki Prywatności, a także z innymi dokumentami i instrukcjami wydawanymi przez UJ w związku ze świadczeniem Usługi,

Potwierdza, że dobrowolnie przystąpił do korzystania z Usługi,

Potwierdza, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą oraz zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowanie tych danych, jeżeli ulegną zmianie,

Zobowiązuje się używać, w tym wysyłać lub publikować tylko takie materiały, do których Klient jest odpowiednio uprawniony,

Zobowiązuje się ściśle przestrzegać zasad i przepisów prawa, w tym informacji handlowych, przetwarzania danych osobowych, publikacji materiałów na serwerach UJ

Wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości od UJ oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Usługi,

Zobowiązuje się zachować w tajemnicy swoje dane logowania do Konta,

wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej wystawianych przez Operatora faktur za świadczoną Usługę.

Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów video, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.

W ramach pojedynczego Dostępu, możliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym Dostępem wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.

Operator  zastrzega sobie prawo do modyfikowania Produktów i zasad korzystania z nich w Serwisie z zastrzeżeniem, że Produkty zakupione funkcjonować będą według zasad i w terminach opisanych w Regulaminie oraz na stronach produktów w Serwisie, obowiązujących w momencie złożenia zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.

Dostęp do oferowanych w Serwisie Produktów bezpłatnych wymaga wyłącznie posiadania systemu komputerowego, spełniającego wymogi określone w niniejszym Regulaminie.

Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych w serwisie UJ zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Termin na odstąpienie wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest:

W przypadku Usługi świadczonej nieodpłatnie – Użytkownik powinien zamknąć stronę www Serwisu.

W przypadku Usługi świadczonej odpłatnie Użytkownik przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres:

[email protected] o przykładowej treści:

„Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych UJ Data zawarcia umowy, Imię i nazwisko konsumenta, Adres konsumenta, Data, Adres e-mail podany podczas rejestracji”.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu Operator niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Operator został poinformowany o odstąpieniu od umowy.

Utrata prawa odstąpienia od umowy na dostarczanie treści cyfrowych – dostęp do Katalogu lub Produktów.

Zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych w serwisie JZS zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez firmę o utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z momentem dostępu do Produktów.

Wymogi techniczne

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia działania Usługi na najnowszych oficjalnych wersjach przeglądarek Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome oraz Safari. Dla korzystania z Usługi konieczne jest, by Użytkownik posiadał urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu „cookies” i z włączoną obsługą JavaScript oraz konto poczty email.

Uzytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jakość plików wysyłanych, publikowanych lub w inny sposób udostępnianych przy użyciu Serwisu może różnić się od źródłowej z uwagi na konieczność ich dostosowania do standardów i parametrów przesyłania danych, sieci lub urządzeń uczestniczących w transferze, wymogów JZS.

Niedozwolone praktyki

Klient nie może korzystać z JZS w żaden sposób, celowo bądź nieumyślnie, prowadząc do naruszenia przepisów prawa, dobrych obyczajów, postanowień niniejszego Regulaminu, jak również prawa własności intelektualnej lub innego prawa osób trzecich lub które w inny sposób są lub mogą być szkodliwe dla Operatora, jego marki lub reputacji. Zasada ta odnosi się również do Treści Klienta.

Przykłady niedozwolonych praktyk:

Modyfikowanie, kopiowanie, powielanie, prezentowanie, licencjonowanie, sprzedawanie, wykonywanie praw zależnych, eksploatowanie lub inne używanie Usługi (bądź jej części), w tym materiałów udostępnionych w działach edukacyjnych JZS (płatnych lub bezpłatnych), w sposób wykraczający poza udzielone przez Operatora upoważnienie w tym zakresie, bez względu na to, czy materiały te zostały udostępnione przez Operatora bezpłatnie lub za opłatą. W szczególności niedozwolone jest korzystanie z Usługi (lub jej części) lub wykorzystywanie materiałów udostępnionych przez JZS lub wytworzonych w ramach korzystania z Usługi (lub jej części) w jakikolwiek sposób poza Usługą. Zakazy powyższe odnoszą się do wszystkich materiałów udostępnionych przez JZS lub wytworzonych w ramach korzystania z Usługi (lub jej części), niezależnie od tego, czy są to materiały bezpłatne czy odpłatne, standardowe czy przygotowywane na zamówienie Uzytkownika.

Wykorzystywanie Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem;

Zastraszanie, obrażanie, szkalowanie, zniesławianie, oczernianie, wprowadzanie w błąd oraz używanie słownictwa uznawanego powszechnie za obraźliwe podczas kontaktu z pracownikami i przedstawicielami Operatora.

Podejmowanie innych działań, które w ocenie Operatora zakłócają lub są (mogą być) szkodliwe dla pracowników Operatora, przedstawicieli, naszego biznesu, reputacji, wartości firmy lub ograniczają możliwość naszych Klientów i Użytkowników do efektywnego korzystania z Usług Operatora.

Klient nie może używać sprzętu lub oprogramowania mogącego uszkodzić lub zakłócić prawidłowe funkcjonowanie JZS, ani służącego do przechwytywania systemu lub danych z JZS lub jakiejkolwiek strony internetowej posiadanej lub kontrolowanej przez Operatora. Klient nie może podejmować żadnych działań powodujących nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie w sieci internetowej lub należącej do Operatora infrastruktury. Zastrzegamy prawo (niezależnie od innych uprawnień wynikających z Regulaminu) wstrzymania publikacji, usunięcia każdej Treści (zdefiniowanej jak w punkcie poniżej), zawieszenia, zablokowania lub usunięcie konta, za uprzedzeniem lub bez, według własnego uznania, jeżeli uzyskamy informację lub uzasadnione podejrzenie, że działalność Użytkownika lub jego treści naruszają przepisy prawa, nasze polityki, niniejszy Regulamin, prawa osób trzecich lub z innego powodu jest niepożądana. W wyżej opisanych sytuacjach nie ponosimy odpowiedzialności względem Użytkownika za podjęte środki.

Reklamacje

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.

Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych dotyczących Dostępu do Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również reklamacje dotyczące realizacji Usługi należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta zgodnie z pkt 4.6 Regulaminu.

Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą przez firmę na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez firmę zgłoszenia reklamacji.

Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na kontakt podany przez Użytkownika podczas składania reklamacji.

Własność intelektualna

Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkownika Utworów, a także znaków towarowych i oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących JZS lub Operatorowi, chyba że korzystanie z nich wynika ze specyfiki świadczonej przez Operatora Usługi lub jeśli JZS wyrazi zgodę na korzystanie z nich przez Użytkownika.

Dostępność usługi

Zastrzegamy prawo zmiany lub modyfikacji cech Usługi, zwłaszcza jej aktualizacji, a także modyfikacji lub materiałów audio,. Również zastrzegamy prawo do wymiany sprzętu lub oprogramowania używanego do świadczenia Usługi w każdym czasie i bez odpowiedzialności z tego tytułu, pod warunkiem że nie będzie to miało istotnie negatywnego wpływu na świadczenie Usługi. Zastrzegamy prawo do przerw w świadczeniu Usługi wynikających z przyczyn technicznych (np. awarie, naprawy, przeglądy, konserwacje, wymiana sprzętu), bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu. Jednakże, w przypadku zaplanowanych przerw technicznych trwających dłużej niż jeden dzień, będziemy podejmować wszelkie starania, aby poinformować Użytkownika o tym fakcie co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Zaplanowana przerwa techniczna będzie przeprowadzona w taki sposób, by zminimalizować niedogodności dla Użytkownika z tym związane.

Zastrzegamy również prawo do modyfikowania, dodawania lub usuwania w dowolnym czasie wszelkich dokumentów, informacji, grafik lub innych treści (w tym komentarzy) znajdujących się na stronach WWW JZS.

Odpowiedzialność

Użytkownik akceptuje, że JZS oferuje Usługę i stronę internetową „w stanie takim, w jakim się znajdują”, bez jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych. W tym gwarancji osiągniętych wyników w jakiejkolwiek formie, na jakimkolwiek polu.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usługi oraz stron internetowych Operatora, szczególnie za wszelkie Treści, oraz realizowane przez niego kampanie, wdrożenia.

JZS nie ponosi odpowiedzialności za szkody (w tym utratę danych przez Użytkowników) wywołane:

  1. a) Siłą Wyższą,
  2. b) ingerencją osób trzecich,
  3. c) wadliwym działaniem czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od JZS,
  4. d) korzystaniem z testowych wersji funkcjonalności,
  5. e) niewystarczającą lub wahaniem przepustowości wykorzystywanej przez Użytkownika, które mogą mieć wpływ na jakość Treści,
  6. f) nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  7. g) błędnymi lub niezgodnymi z prawdą danymi Użytkownika podanymi przy rejestracji.

Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można przewidzieć i któremu nie można było zapobiec. Za okoliczności stanowiące Siłę Wyższą uznaje się w szczególności wojnę, klęski żywiołowe, strajki, awarie, ataki DDoS lub inne zakłócenia w działaniu sieci telekomunikacyjnej lub infrastrukturze teleinformatycznej, a także nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów mających wpływ na świadczenie usługi JZS, a których działalność jest niezależna od Stron.

Klient jest obowiązany zwolnić Operatora  oraz jego pracowników, współpracowników, kontrahentów oraz przedstawicieli z wszelkiej odpowiedzialności związanej z zarzutami i roszczeniami zgłaszanymi przez osoby trzecie związanymi z korzystaniem przez Użytkownika z Usługi, wykorzystywanymi domenami/subdomenami, Treściami, aktywnością, naruszeniem niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub praw osób trzecich.

Postanowienia końcowe

Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług w Serwisie, jest prawo polskie.

Spory pomiędzy firmą a konsumentem dotyczące udostępniania treści cyfrowych mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).

Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Zmiany Regulaminu

Z zastrzeżeniem zdania następnego Operator zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zakupionych Produktów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia żądania zakupu Dostępu do Usługi. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu.

Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.

Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.